White

White

We sat in a room of white, of depressed paint, of peeled plaster. We sat in a room of white, waist deep in nostalgia and yellow bile. We sat in a room of white; the crimson possibility of death incarnadined on our sore wrists....

[Read More...]

I HEART CIGARETTES

I HEART CIGARETTES

When my mother was seventeen she was pregnant with me and she smoked an awful lot of cigarettes. I think this has affected me. Ever since I came of age, I’ve craved endless cigarettes, All kinds; regulars. lights. Cigarettes with menthol. Fruit flavored. Nutty. It’s...

[Read More...]

Dream in Symmetry

Dream in Symmetry

I awaken to find myself in a dreamy sleep. My teeth fly from my head as metal does to a magnet. I am floating in everything and nothing. I am floating in the Void. Terrors and fears meld with memory to create a grotesque...

[Read More...]

Insi

Insi

by whatwasthatidea

[Read More...]

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އޯޑަރާއެކު އިންސާނުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި އަނެއްކާވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެރިން އެތަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި! މިއީ ދިވެހި ފުލުހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތްބާ؟

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އޯޑަރާއެކު އިންސާނުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި އަނެއްކާވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެރިން އެތަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި! މިއީ ދިވެހި ފުލުހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތްބާ؟

ހައްތަހާވެސް މިފަހަކަށް އައިސް އިވެނީ "ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއަޅައިގެން" ކޮންމެވެސް ޕްރޮޓެސްޓްކުރާ ޒުވާނެއް، މައެއް، ބަފައެއް، ނޫސްވެރިއެއް، ސިޔާސީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އިދިކޮޅު ލީޑަރެއް، ހިފާ އޮބަހައްޓަމުން ބިޑިއަޅުވައިގެން ގެންގޮސް ހަޑިހުތުރުބަހުން ހަޅޭލަވާ،...

[އިތުރަށް ކިޔާލާ...]

NAARU / OCT2014 / PARTY

NAARU / OCT2014 / PARTY

Naaru would like to invite you to contribute for the October 2014 issue of the publication. Please see below for more details: About Naaru: Naaru is a bilingual platform for individuals interested in exploring the dynamic relationships formed by the interplay of social, political,...

[Read More...]

Invalid cunt series

Invalid cunt series

by whatwasthatidea

[Read More...]

Futility of escape

Futility of escape

The space, first defined by the object, is now defined by the absence of the object. Either way, it is always present.

[Read More...]

Sinamale

Sinamale' (raiy biru)

China superimposes on Maldives Chinese President Xi Jinping calls for Maldives involvement in 21st century maritime silk road ---- The Settlers. ‘China’s Second Continent,’ by Howard W. French China is now Africa’s largest trading partner, and it offers loans, grants and development deals without the...

[Read More...]

thought control x lhen explosion

thought control x lhen explosion

Link: reaction to gazetted regulation on thought control

[Read More...]

It seemed bigger then,

It seemed bigger then,

It seemed bigger then, trees so plentiful and enormous, pine needles thick and browning on the ground, the paths covered in white sand, and that passage with its queer reddish tiles, shaded by bougainvillea that streaked down the sides, so sublime then that it...

[Read More...]

where does the sidewalk *begin*

where does the sidewalk *begin*

where does the sidewalk begin. balancing on a half feet wide curb red as sin speckled with red and yellow spit phlegm mucus spittle betel roses of Rasily float in the poisoned wind empty supari pakets the new plastic happundu buildings chewed awayy the...

[Read More...]